zeytinlik-1024x681

Temiz enerji

temiz çevre...

cropped-olives

Hakkımızda

Maya Pirina Yağ Limited Şirketi 

Pirina sektörünün bölgede var olan eksikliğini sırtlamak, bölge zeytinyağı fabrikalarının pirina konusundaki sıkıntılarını giderebilmek neticesinde kurulmuş bir pirina ekstraksiyon tesisidir.4000 m2 kapalı alan ve 500.000 kg günlük pirina işleme kapasitesi ile bölgesinde lider olan Maya Yağ Pirina , geçmişte ve günümüzde de devam etmekte olan zeytinyağı sektöründen elde ettiği tecrübeler ile bütünleşerek pirina ve biyokütle yakıt sektörüne bir ışık olmayı amaçlamaktadır.

Teknik Bilgiler

pirina-mayapirina-biokutle-3

Biyokütle nedir ?

Tarım atıkları, orman sektörü organik atıkları, hayvansal atıklar(mezbaha atıkları, dışkı, vb) veya şehir atık sularının oksijensiz ortamda çürütülerek; çeşitli su bitkileri gibi canlı (biyolojik) kaynaklar yolu ile elde edilen yakıta Biyogaz, bu enerji türüne Biyokütle Enerjisi (biomass) denilmektedir. Kısaca organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerji, biyokütle enerjisidir. 

 

Daha çok ısınma amaçlı kullanılan bu enerjinin en eski bilinen hammaddesi; yakacak odun, odun kömürü ve hayvan gübresidir. Klasik yakma işlemi ile elde edilen bu tip biyokütle enerjisinin yanında; enerji tarımı ürünlerinden, kentsel atıklardan, tarımsal endüstri atıklarından yakma işlemi ya da farklı teknikler kullanılarak katı, gaz ve sıvı yakıtlara çevrilerek biyokütle yakıt elde edilmesi, ısı ve elektrik üretilmesi mümkün olmaktadır. Diğer bir anlatımla, ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler “Biyokütle Enerji Kaynağı”, bu kaynaklardan üretilen enerji ise “Biyokütle Enerjisi” olarak tanımlanmaktadır. 

 

Biyokütle enerjisini, klasik ve modern anlamda olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür. Birincisi; geleneksel ormanlardan elde edilen yakacak odun ve yine yakacak olarak kullanılan bitki ve hayvan atıkları (tezek gibi)’dır. İkincisi, yani modern biyokütle enerjisi ise; enerji ormancılığı ve orman-ağaç endüstrisi atıkları, tarım kesimindeki bitkisel atıklar, kentsel atıklar, tarıma dayalı endüstri atıkları olarak sıralanır. Bazı ağaçların (kavak, okaliptüs, aylandız, paulownia kral ağacı vb) büyüme hızı doğal ormanlara göre daha fazladır. Yüksek oranlarda güneş ışığı alan bölgelerde yetişen, suyu çok verimli kullanan; düşük karbondioksit yoğunluklarında dahi fotosentez yapabilen ve diğer bitkilere göre mevsimsel kuraklığa daha fazla dayanıklı olan tatlı sorgum, şeker kamışı, mısır gibi bitkilere C4 (karbon) bitkileri denmektedir.

 

Bitkisel biyokütle, yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yoluyla doğrudan kimyasal enerjiye dönüştürerek depolanması sonucu oluşmaktadır. Odun (enerji ormanları, çeşitli ağaçlar), yağlı tohum bitkileri (kolza, ayçiçek, soya v.b), karbon-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, enginar, v.b.), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, miskantus, v.b.), protein bitkileri (bezelye, fasulye, buğday v.b.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk, v.b.), hayvansal atıklar ile kentsel ve endüstriyel atıklar biyokütle enerji teknolojileri kapsamında değerlendirilmekte ve mevcut yakıtlara alternatif çok sayıda katı, sıvı ve gaz yakıtlara dönüştürülmektedir. 

 

Biyokütle Enerjinin Avantajları:

 

Biyokütle enerjisi alternatif enerji kaynakları içerisinde büyük bir potansiyele sahip olup, rüzgar ve güneş gibi kesikli değil, sürekli enerji sağlayabilen bir kaynaktır. Biyokütle enerjisinin kolay depolanabilir olması diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre avantaj sağlar. Biyokütle, yerli kaynaktır, yerel üretimi ve istihdamı artırır. Böylece kırsal kesimde göçü önler, atmosferde CO2 artısına yol açmaz. Biyokütle, yanması halinde atmosferden aldığı kadar karbonu karbondioksit halinde saldığı için orman ve bitki varlığının yenilenmesi durumunda kuramsal olarak sera etkisine katkısı olmayan bir yakıttır. Biyokütle yakıtlarının güncel kullanma yerlerinden birisi de fosil yakıtlarla %2-25 gibi çeşitli oranlarda karışık yakılmalarıdır. Fosil yakıtlar, biyokütle yakıtlarla karışık yakıldıklarında hava kirliliği üzerindeki baskıyı azaltırlar. Örneğin bir kömürlü termik santralde kömür, %33-37 oranında biyokütle ile yakıldığında kükürtdioksit ve azotoksit emisyonlarında %30 oranında bir azalma olduğu saptanmıştır. 

 

Dünya’da biyokütle yakıt kullanımı hızla artmaktadır. Biyokütle yakıt kullanımının faydaları şöyledir: 

– Petrol ithalatının azalmasını sağlar, 

– Sürdürülebilir enerjiye destek olur, 

– Enerji tarımının gelişmesini sağlar, 

– Kırsal kesimin sosyo-ekonomik yapısının iyileşmesini sağlar, 

– Yerel iş imkanı yaratır ve imalat sanayinin gelişmesine katkıda bulunur, 

– Doğal enerji kaynaklarının ve çevrenin korunmasını sağlar. 

– Biyodizel yağlayıcı özelliğinden dolayı motoru korur. 

– Yüksek parlama noktası sıcaklığına sahip olduğu için kullanımı, taşınımı ve depolanması güvenli bir yakıt olup, dizelin depolanma koşullarında depolanabilir ve dizele göre daha temiz yanar. 

– Biyokütlenin bölgesel ve modern işletilmesi ile özellikle enerji hatlarından uzak bölgelerde, kendi kendine yeterli enerji sağlayan bölgeler yaratmak olanaklıdır. Özellikle de tarım isçiliğine gereksinim doğurduğundan biyokütleden enerji üretimi kırsal kesimde istihdam olanakları da yaratabilecektir. 

 

Biyokütle enerjisi, genel anlamda çevreye uyumlu bir enerji kaynağı olmakla birlikte, kullanılan biyokütle türüne göre bazı çevresel etkiler yaratabilmektedir. Örneğin, çöp ve benzeri bazı atıkların yakılması sonucu ortaya çıkan atıklar bazı çevresel önlemlerin alınmasını gerektirmektedir. Diğer taraftan, depolanması ile geçici görsel çevre kirliliği yaratabilen bu tür kaynaklar, enerji kaynağı olarak kullanılması sonucunda, bertaraf edilmektedir.

pirina-3

Pirina nedir?

Zeytinin, sıkıldıktan sonra içerisinde kalan posasıdır. 

 

 

 

Pirina yağı üretiminde kullanılan pirina, önceki tarihlerde sadece sabun yapımında kullanılmaktaydı. Teknolojik gelişmeler sayesinde pirina ikinci bir ekstraksiyon sayesinde pirina yağı üretimi yapılmaktadır. 

 

Yağdan arındırılmış pirina kurutularak kuru pirina, sıkıştırılarak pelet pirina, çekirdek ve posası ayrıştırılarak da biyokütle yakıt olarak kullanılmaktadır.

 

Kullanım Alanları:

 

Pirina; katı yakıt,kompozit gübre ve pirina yağı üretiminde kullanılmaktadır. 

 

Katı Yakıt Olarak Kullanımı:
 

Pirina katı yakıt olarak Akdeniz ve Ege ülkelerinde kullanılan bir biyokütle yakıt türüdür. 

 

Ekolojik olması, 5000kcal/kg olması ve çok daha az kül içermesi kömür gibi diğer yakıtlara oranla fiyatının uygun olması bakımından tercih edilmektedir.

 

Pirina yakıtı için özel hazırlanmış kazanlar bulunmaktadır. Pirina katı yakıtın bazı özellikleri; 

 • Kül ve S içeriği çok düşük 
 • Uçucu maddeleri fazla (VOC, PAH) 
 • CO oluşumu fazla
 • Akışkan yatak yakma teknolojisi tercihi
 • Kömürden daha az SO2 oluşumu
 • NOx oluşumu kömüre benzer
 • Pirina + kömür karışımının fazla hava ile yakılması (daha az NOx ve SO2)

 
Ham Pirina Yağı 

Pirina yağı, zeytin posasısın pirina fabrikalarında tekrar sıkım işlemi (2. ekstrasyon) yapılması ile üretilir. Bu işlemde pirinadaki yağ ve su bir birinden ayrıştırılır. Çıkan bu yağın ismine ham pirina yağı denir. 

KÖMÜR VE PİRİNANIN KARŞILAŞTIRILMASI

pirina-yesil

Pirina

PELET VE KURU PİRİNANIN ORTALAMA 4500 KCAL ÇEKİRDEK PİRİNANIN İSE ORTALAMA 5000 KCAL SEVİYELERİNDEDİR. 
PİRİNADA BİTKİLER İÇİN GEREKLİ OLAN KARBONDİOKSİT SALINIMI OLUŞUR. 
PİRİNADA KÜL OLUŞUMU 1000 KG DA SADECE 1 KG DIR. 
PİRİNA OLUŞUMU GEREĞİ TAMAMEN ÇEVRE DOSTUDUR. 
GIDA ÜRETİMİ SONRASINDA OLUŞMUŞ BİR BİOKÜTLE YAKITTIR.

komur

Kömür

 • YERLİ KÖMÜRLERİN ORTALAMA KALORİSİ 4000 KCAL 
 • KÖMÜRDE KARBONMONOKSİT SALINIMI OLUŞMAKTADIR. 
 • KÖMÜRDE KÜL OLUŞUMU 1000 KG DA 10 KG 
 • İÇERDİĞİ YÜKSEK MİKTARDAKİ KARBON NEDENİYLE KÖMÜR KULLANMAK EN ÇOK KARBONDİOKSİT KİRLİLİĞİNE YOL AÇAN YAKIT TÜRÜDÜR.

 

Scroll to Top